ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการอนุมัติแต่งตั้งดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 428 (5/2565)

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.อลิษา หนักแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 1801) ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 428(5/2565) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 แสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES