คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมเสวนาพิเศษในการประชุม Blue Carbon Conference 2022

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (23 กันยายน 2556) ในการประชุม Blue Carbon Conference 2022 คาร์บอนทะเล: หนุนธุรกิจสู่ Net Zero เสริมระบบนิเวศและชุมชนที่จัดโดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ร่วมกับ บริษัท ดาว ประเทศไทย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) เทศบาลตำบลปากน้ำประแส และภาคีโครงการอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมทุกมิติ และสนับสนุนความมุ่งมั่นของภาคธุรกิจในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่เป้าหมาย

โดยในครั้งนี้ที่ประชุมได้ให้เกียรติคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รศ.ดร.อัญชนา ประเทพ จากหน่วยวิจัยสาหร่ายและหญ้าทะเล เป็นวิทยากรในการเสวนา 2 หัวข้อ นั้นคือ ทำความเข้าใจในระบบนิเวศคาร์บอนทะเล โดยได้นำเสนอและร่วมเสวนาในหัวข้อ ศักยภาพพื้นที่หญ้าทะเลและบทบาทในการกักเก็บคาร์บอน และยกระดับการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าชายเลนและหญ้าทะเล โดยได้นำเสนอและร่วมเสวนาในหัวข้อ การฟื้นฟูหญ้าทะเล โอกาสและความท้าทาย

โดยการเสวนาพิเศษในครั้งนี้มีผู้ร่วมเสวนาจากอย่างหลากหลายหน่วยงานทั้งตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน โดยมีอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง จากสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ เป็นผู้นำเสวนาซึ่งเป็นประโยชน์อย่างอย่างกับประชาชนและประเทศชาติต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL