ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้ผ่านการประเมิน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ของสหราชอาณาจักร

โดยสมรรถนะดังกล่าวเทียบเท่ากับสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU-TPSF) ในระดับ วิชชาจารย์ มีคณาจารย์ 3 ท่าน ดังนี้

  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชนะดี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา แก้วจำนง สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES