ประกาศผลการคัดเลือกผู้เข้าประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ ได้ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 17 ร้าน เพื่อการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และผู้ใช้บริการทั่วไป ตามประกาศคณะวิทยาศาสตร์ที่ 0196/2565 ลงวันที่ 9 กันยายน 2565 แล้วนั้น

ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกทุกรายการ เข้าประกอบการได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้น และติดต่อนำส่งเอกสารตามระบุแจ้งในเอกสารการสมัคร เพื่อการทำสัญญาเช่า ณ ห้องงานแผนและประกันคุณภาพ อาคารสำนักงานบริหารคณะวิทยาศาสตร์ ก่อนวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดวันและเวลาดังกล่าวแล้ว ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเป็นผู้ประกอบกิจการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ในคณะวิทยาศาสตร์ทันที ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES