ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2560 ในการประกาศราชกิจจานุเบกษา สำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES