คณะวิทยาศาสตร์ เปิดบ้านต้อนรับคณะบุคลากรมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดูงานศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้อนรับคณะอาจารย์และบุคลากร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ดูงานศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ต้อนรับพร้อมนำชมศูนย์บริการฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ ในครั้งนี้

ศูนย์ฝึกผ่าตัดในอาจารย์ใหญ่ (PSU Cadaveric Surgical Training Center) เพื่อจะรองรับการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก แพทย์ฝึกหัดและแพทย์เฉพาะสาขาเนื่องจากปัจจุบันวิทยาการทางด้านการแพทย์ในการรักษาด้วยการผ่าตัดได้มีการพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างมาก โดยมีการทำหัตถการใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาอุปกรณ์ช่วยในการผ่าตัด หรือเครื่องมือพิเศษต่างๆ แต่การฝึกการผ่าตัดให้เกิดความชำนาญจำเป็นจะต้องมีการฝึกผ่าตัดในร่างกายคนจริง ดังนั้นการได้ฝึกผ่าตัดโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่จึงมีความจำเป็นอย่างมากในการที่จะช่วยให้ศัลยแพทย์ได้มีการฝึกทักษะพื้นฐาน หรือฝึกทักษะทางด้านหัตถการใหม่ๆ หรือฝึกการใช้เครื่องมือต่างๆในการช่วยผ่าตัด เพื่อให้แพทย์มีความชำนาญในการผ่าตัดก่อนที่จะไปรักษาผู้ป่วย ทำให้การรักษาผู้ป่วยมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES