คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น” (SolidWorks Essentials)

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 2-4 พฤศจิกายนที่ผ่านมา กลุ่มวิจัยชีวฟิสิกส์ สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ และศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแบบชิ้นงาน 3 มิติเบื้องต้น (SolidWorks Essentials) ณ BSc 0605 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรจากบริษัท แอพพลิแคด จำกัด มหาชน ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากทั้งในและนอกคณะ

สำหรับโปรแกรม SolidWorks Essentials เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบชิ้นงานทางเครื่องกลเป็น ในการอบรมนี้พูดถึงหลักการของการสร้างชิ้นงาน (Part) และการสร้างชิ้นงานประกอบ (Assembly) แบบพาราเมตริก (Parametric Solid) รวมถึงการสร้างเอกสารแบบสั่งงาน (Drawing) จากโมเดลชิ้นงาน หลักสูตรนี้จะเน้นการทำงาน ขั้นพื้นฐานรวมถึงหลักการในการออกแบบเบื้องต้น การใช้งานคำสั่งในการเขียนชิ้นงานเบื้องต้น เพื่อเป็นพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม SolidWorks ในระดับต่อ ๆ ไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES