ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา ICT ที่ได้มีผลงานเด่นจนเข้าร่วมนิทรรศการสุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ที่ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการ เพื่อนำผลงานการออกแบบภาพ ร่วมแสดงในนิทรรศการ “สุนทรียภาพกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3” ซึ่งเป็นโครงการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา

 • นายอานัส ยือแร
 • นายจิรภัทร วินันลา
 • น.ส.นัสมา แซะอามา
 • นายทิวา ผดุงเดช
 • นายถิรายุ แซ่โค้ว
 • นายต้นธาร มะประสิทธิ์
 • น.ส.ญาดา สุวรรณโชติ
 • น.ส.จีรนันท์ ฉัตรเรืองเลิศ
 • น.ส.ปิยะลักษณ์ นพรัตน์
 • น.ส.พัณณิตา บุญสว่าง
 • นายพีรวิชย์ สุวรรณชาตรี

โดยมีอาจารย์ชาญ วารีรัตน์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษารายวิชา ชมนิทรรศการเพิ่มเติมได้ที่ https://anyflip.com/uuyxl/laku/

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES