ขอแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย หลักสูตรจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านแบคทีเรีย ในการได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 201 ง ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

แต่งตั้งโดยกระทรวงสาธารณสุข ด้วยประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยของอาจารย์ การได้รับการแต่งตั้งในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับชาวสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES