ห้องปฏิบัติการ TAB-CoE คว้ารางวัลในการประชุมเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 3

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จงดี บูรณชัย และ ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน จากห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเซนเซอร์ (TAB-CoE) ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนห้องปฏิบัติการแม่ข่ายของภาคใต้ ภายใต้โครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย เพื่อนำเสนอผลงานด้านมาตรฐานความปลอดภัยที่เป็น Good Practices ดีเด่น ประจำปี 2565

โดยห้องปฏิบัติการได้รับรางวัลการนำเสนอดีเด่นเป็นลำดับที่ 2 ในงานการประชุมประจำปีเครือข่ายมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ (ครั้งที่ 3) Laboratory Safety Network Annual Symposium 2022 ภายใต้แนวคิด Safety Culture: Together Toward A Better Tomorrow เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES