ขอเชิญร่วมสัมมนทางวิชาการเรื่อง “การประยุกต์ทฤษฎีค่าสุดขีดกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

SHARE
TWEEET
EMAIL

หน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การประยุกต์ใช้สถิติกับข้อมูลที่มีค่าสุดขีดและการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย ในหัวข้อ “การประยุกต์ทฤษฎีค่าสุดขีดกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

โดยร ศ.ดร.ปิยภัทร บุษบาบดินทร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00-12.00 น.

Meeting ID:
				
					9990018102
				
			
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL