คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.30 น.ที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหาร บุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ ที่ปรึกษาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ปัจจุบันและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ณ วัดโคกนาว อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

โดยในครั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพ รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร โสตถิพันธุ์ พร้อมพระราชทานโกศแปดเหลี่ยม เป็นเครื่องเกียรติยศ ที่ได้รับพระราชทานเมื่อสิ้นชีวิต จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ศพ พระราชาคณะชั้นเจ้าคณะรอง เจ้าจอมมารดา ขุนนางชั้น พระยาพานทอง หรือ เทียบเท่า ผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประถมาภรณ์ช้างเผือก ขึ้นไป / ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ และหม่อมเจ้าที่ไม่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถ้าจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโกศจะได้รับพระราชทาน “โกศแปดเหลี่ยม” โดยโกศแปดเหลี่ยมนี้ ทำด้วยไม้แกะสลักลวดลายทรง 8 เหลี่ยม ฝายอดทรงมณฑป ปิดทองลงชาด ประดับกระจกสี และสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้าฯพระราชทานพวงหรีด ในการสวดอภิธรรม ยังความปลาบ ปลื้มสำนึกในพระกรุณาธิคุณต่อครอบครัวเป็นล้นพ้น

สำหรับรองศาสตราจารย์ ดร. สุนทร โสตถิพันธุ์ เกิดที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา สมรสแล้วกับ ดร.รพีพร โสตถิพันธุ์ มีบุตรชาย 2 คนท่านจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา พ.ศ. 2505 และ วท.บ.(ชีววิทยาทางทะเล) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2507-2511 M.Sc. (Applied Entomology) University of Newcastle Upon Tyne ประเทศอังกฤษ (ชิงทุนโคลัมโบได้ที่ 1 ประเภทสอบแข่งขันทั่วไป) และ Ph.D.(Zoology) University of Manchester ประเทศอังกฤษ (ได้ทุนส่วนหนึ่งจากโครงการเงินกู้ World Bank ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ด้านการทำงาน ท่านเป็นอาจารย์อยู่ภาคชีววิทยา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อีกทั้งยังดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2540-2543 และยังทำหน้าทีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา โดย ณ ปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในยุคปัจบัน สำหรับรางวัลต่างๆ นั้นท่านยังได้รับโล่เกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่นของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2541 และอาจารย์สอนวิทยาศาสตร์ดีเด่นประจำปี 2547 จากสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นอีกบุคคลที่สร้างประโยชน์ให้กับวงการศึกษาในประเทศไทยเป็นอย่างมาก

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL