ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทั้งประเภท รางวัลผู้ประดิษฐ์คิดค้น รางวัลวิทยานิพนธ์ และผลงานวิจัยดีเด่นดังรายนามต่อไปนี้

 • รางวัลผู้ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก
  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  ผลงานเรื่อง “เซนเซอร์สำหรับตรวจวัดสารบ่งชี้มะเร็ง” (Tumor Markers Sensor)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.สุภารัตน์ คชฉิม, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, ดร.สุภาธิณี คงแก้ว, นายกฤตภาส แก้วหนู, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, Mr. Cheng Ho Phua, นางสาวกมลซนก ธรฤทธิ์
 • รางวัลผู้ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี
  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
  ผลงานเรื่อง “อุปกรณ์ตรวจวัดคลอรีนแบบต่อเนื่อง” (Device for Chlorine Continuous Measurement)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.สุภาธิณี คงแก้ว, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, ดร.สุภารัตน์ คชฉิม, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, นายกฤตภาส แก้วหนู, นายอัสมี สอและ, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา
 • รางวัลผู้ประดิษฐ์คิดค้น ระดับดี
  สาขาการศึกษา
  ผลงานเรื่อง “หุ่นบาดเจ็บจากยางธรรมชาติสำหรับฝึกการห้ามเลือดก่อนนำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล”(Natural Rubber Trauma Manikin for Practicing PrehospitalHemorrhage Control)
  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์โกเมศวร์ ทองขาว, รองศาสตราจารย์ ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง และ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์
 • รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก
  โดย ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล
  วิทยานิพนธ์เรื่อง “การพัฒนาเทนโลยีการกำกับวิวัฒนาการสำหรับวิศวกรรมสารชีวโมเลกุล เพื่อประยุกต์ใช้ในการติดตามเซลล์มะเร็งและรักษาโรคมะเร็ง” (Engineering Molecular Modules Through Directed Evolution for Applications in Single-Cell Imaging and Immunotherapy)
  สำเร็จการศึกษาจาก : University of California San Diego, สหรัฐอเมริกา
 • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
  ผลงานวิจัยเรื่อง “ความเกี่ยวพันเชิงจักรวาสวิทยาและดาราศาสตร์พิสิกส์ของทฤษฎีทางเลือกที่เป็นไปได้นอกเหนือจากทฤษฎีความโน้มถ่วงของไอน์สไตน์” (Cosmological and Astrophysical Implications of Viable Alternative Theories beyond Einstein’s Theory of Gravitation)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ดร.ดริศ สามารถ, ดร.จุรีพร ยืนนาน, รองศาสตราจารย์ ดร.คัมภีร์ ค้าแหวน, ผศ.ดร.นรากรณ์ แก้วขาว, นางสาววาลุกา เอมเอก, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ พยัคฆา, ดร.พีรวิชญ์ เควด
 • รางวัลผลงานวิจัย ระดับดี
  สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเซนเซอร์ไฟฟ้าเคมี: การตรวจวิเคราะห์ยาทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจวิเคราะห์เขม่าดินปืนทางนิติวิทยาศาสตร์และการตรวจวิเคราะห์น้ำอสุจิทางนิติวิทยาศาสตร์” (Development of Electrochemical Sensors: Forensic Drug Analysis, Forensic Gunshot Residue Analysis, and Forensic Seminal Fluid Analysis)
  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วรากร ลิ่มบุตร, ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์, ดร.สุภารัตน์ คชฉิม, ดร.สุภาธิณี คงแก้ว, นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์, นายอัสมี สอและ, นางสาวกัสริน สายสหัส, นายยุทธภูมิ ทิพย์วิมลมาศ, นางสาวกมลชนก ธรฤทธิ์, นางสาวมารียัม หะยีอาบู, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พลชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ เที่ยงจรรยา, รองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร, นายกฤษฎา สโมสร, นายวัชรชัย ขุนศรีรักษา, นางสาวศิรประภา รอดสุด, นายวิธวัธ แสงหิรัญ

แสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES