แสดงความยินดีกับนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดชา เสริมวิทยวงศ์ หลักสูตรชีวเคมี สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยและนวัตกรรม ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานวิจัยชาฟังก์ชันเพื่อสุขภาพจากเห็ดนางฟ้า โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES