ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ที่ได้รับทุนจาก TTSF

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการ: ปัจจัยทางกายภาพบางประการและการพัฒนาระบบเลี้ยงปลากัด (Betta splendens) แบบหนาแน่นในเชิงพาณิชย์ โดย มูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES