ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ รวมถึงศูนย์วิจัยในคณะฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

29
JAN
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ รวมถึงศูนย์วิจัยในคณะฯ ที่ได้รับการคัดเลือกมีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

ก่อนอื่นต้องถือโอกาสแสดงความยินดีกับ คณาจารย์ที่ได้รับมติจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการอนุมัติให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ในคราวประชุมครั้งที่ 430(1/2566) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 ซึ่งครั้งนี้เรามีรองศาสตราจารย์ด้วยกัน 3 ท่านคือ รองศาสตราจารย์ ดร.กำธร ไชยลึก สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (รหัส 0104), รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมรัตน์ พนิชยากุล สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) และ รองศาสตราจารย์ ดร.ใกล้รุ่ง สามารถ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) สมาชิกสาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณของพวกเรา และต้องขอแสดงความยินดีกับศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ที่ได้รับคัดเลือกเครือข่ายวิจัยที่มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2565 โดยเครือข่ายวิจัยที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลในงาน “วันคุณค่าสงขลานครินทร์” ประจำปี 2566 ขอร่วมแสดงความยินดีกับคณาจารย์และบุคลากรทุกท่านด้วยค่ะ และหากท่านไหนกำลังจะหาคนร่วมเติมแรงทำงานวิจัยกันอยู่เชื่อว่าทั้ง 3 ท่านและทางทีมศูนย์วิจัยความเป็นเลิศด้านการวิเคราะห์สารปริมาณน้อยและไบโอเชนเซอร์ ก็น่าจะช่วยเติมแรงให้กับพวกเราได้เป็นอย่างดีด้วย

สัปดาห์ที่ผ่านมามีโอกาสได้ต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงอุตสาหกรรม นายธีระยุทธ วานิชชัง ในโครงการอบรม “การส่งเสริมลดก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม” เรื่องนี้เป็นหน้างานพันธกิจเพื่อสังคมที่ทางผู้ช่วยคณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช ทวีปรีดา ได้พยายามพลักดันขับเคลื่อนมาโดยตลอด เป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับสภาอุตสาหกรรม จ.สงขลา โดยทางคณะวิทยาศาสตร์มีแผนงานที่จะจัดตั้งหน่วยรับรองและทวนสอบก๊าซเรือนกระจก (PSU VVB for sustainability) ให้กับอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ภาคใต้ โครงการนี้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญเรื่องหนึ่งของคณะวิทยาศาสตร์ และได้มีการทำความร่วมมือและเจรจาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีบทบาทสำคัญในการจัดการเรื่องของก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และนอกจากการทำงานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมในบริบทของการทวนสอบแล้ว คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อพัฒนากำลังคนด้านนี้ให้กับประเทศอีกด้วย ซึ่งล่าสุดได้มีการลงนาม MoU ระหว่างสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยและองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (อบก.) เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมาอีกด้วย ครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดี ที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับภาคเอกชน รวมถึงโอกาสของคณะฯ ที่จะเป็นหน่วยงานในการให้ความรู้ หน่วยทวนสอบ และพัฒนากำลังคนในมิติต่าง ๆ อีกด้วย โดยท่านใดสนใจสามารถชมเทปรายการย้อนหลังได้ที่ https://www.youtube.com/PSUSciofficial

อีกเรื่องที่ถือโอกาสสื่อสารกับพวกเราเพิ่มเติมคือเรื่องของการซื้อขายผลงานวิจัย ซึ่งทางท่านรองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย์ ดร.พิมลศรี มิตรภาพอาทร และทีมงานของหน่วยวิจัยได้ทำการรวบรวมเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและเมื่อมีการพบการผิดสังเกตใด ๆ ก็ได้แจ้งไปยังนักวิจัยให้ทราบ พร้อมขอข้อมูลเพิ่มเติมหากเกิดความผิดปกติใด ๆ เพื่อให้มีการทำความเข้าใจร่วมกัน พร้อมขอคำชี้แจงก่อนนำส่งข้อมูลต่าง ๆ ไปยัง RDO ต่อไป เรื่องนี้ต้องขอขอบคุณทางท่านรองวิจัยและทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ได้ทำข้อมูลต่าง ๆ มาเป็นอย่างดี และเพื่อน ๆ น้อง ๆ นักวิจัยที่ได้แสดงความเป็นห่วงเป็นใยและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานเรื่องนี้ องค์กรจะเข้มแข็งก็เมื่อพวกเราช่วยกันดูแลองค์กร เป็นหูเป็นตา แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กันและกัน ขอบคุณมากค่ะ

ช่วงก่อนหน้านี้ระบบอีเมลมีปัญหากันอยู่บ้าง หวังว่าครั้งนี้จะสามารถแจ้งสื่อสารกับพวกเราได้ครอบคลุมทุกท่านนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)