ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัยเชิงเภสัชวิทยาคลินิก

SHARE
TWEEET
EMAIL

หน่วยวิจัยสถิติและการประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วม สัมมนาวิชาการ การประยุกต์ใช้สถิติในงานวิจัยเชิงเภสัชวิทยาคลินิก

ในหัวข้อ Application of statistical analysis in clinical pharmacology research โดย ดร.ภก.วริทธิ์ เรืองเลิศบุญ หลักสูตรเภสัชวิทยา สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 น.

Meeting ID:
				
					9990018104
				
			
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL