คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ 2566 โดยทีมบริหาร หัวหน้าหน่วยเข้าร่วม

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา งานแผนและประกันคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2566 ณ โรงแรม ท่าศาลา คาบาน่า จ.นครศรีธรรมราช โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ พร้อมทีมบริหารคณะ ทีมบริหารสาขา หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้

การจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติการในครั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางตามแผนพัฒนาระยะยาวขององค์กร พ.ศ. 2567-2570 การขับเคลื่อนไปสู่วิสัยทัศน์ “คณะวิทยาศาสตร์ชั้นนำในอาเซียน” ภายใต้พันธกิจ “สร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ คุณธรรม และทักษะทางวิทยาศาสตร์ ผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และให้บริการวิชาการที่ยอมรับในระดับชาติ”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL