ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 431 (2/2566)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 431 (2/2566) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค จันทฤทธิ์
สังกัดสถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย
รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรรษภูมิ เดชเจริญ
สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา (รหัส 0141) ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ กันควร แก้วบริสุทธิ์สกุล
สังกัดสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชากายวิกาคศาสตร์ (รหัส 2101) ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES