ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์”

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 (ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566)

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES