ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น ‘ศาสตราจารย์เกียรติคุณ’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ในคราวประชุมครั้งที่ 431 (12/2566) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ทั้ง 2 ท่านดังนี้

  • ศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล
  • ศาสตราจารย์ ดร.เสาวลักษณ์ พงษ์ไพจิตร

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 ท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES