แสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 10

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลในเวทีการประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 10 เมื่อ วันที่ 23-24 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ รัชดาภิเษก

  • รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดี แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. ศรัณยา พีระเกียรติขจร อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ผลงานเรื่อง ผลของสารสกัดสาหร่ายทุ่น (Sargassum polycystum extract) ต่อการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียประจำถิ่นในซีกัมของหนูถีบจักรที่มีอาการท้องผูก
  • รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีเด่น ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัตติกา พัฒราช นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง โครงสร้างสังคมของสาหร่าย non-geniculate coralline algae (NGCA) ที่สถานภาพปะการัง และระดับความลึกแตกต่างกัน โดยมี รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล เป็นที่ปรึกษาหลัก
  • รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดีมาก ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสินจัย เพชรรัตน์นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง สัณฐานวิทยาของสาหร่ายสีเขียวชนิดใหม่ Halimeda taiwanensis ของไต้หวัน โดยมี รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล เป็นที่ปรึกษาหลัก
  • รางวัลการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ ระดับดี ขอแสดงความยินดีกับ นายเจตดิลก ฐิติอัชฌาสัย นักศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เรื่อง ผลของปลาสลิดหินต่อประชาคมสาหร่ายในบริเวณเกาะแตน จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมี รศ.ดร.จารุวรรณ มะยะกูล เป็นที่ปรึกษาหลัก
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES