เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมนิทรรศการ “Earth Science Days @PSU” จัดโดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

SHARE
TWEEET
EMAIL

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลก เป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานให้ความตระหนัก ทั้งการดำเนินการต่าง ๆ เพื่ออนุรักษ์ ปรับปรุง และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ และทำการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นเพื่อลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต รวมทั้งช่วยสร้างสำนึกในการรักษาโลกไว้ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ

โดยในครั้งนี้ นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. Asst. Prof. Dr. Helmut Josef Durrast และทีมวิจัยได้จัดนิทรรศการ Earth Science Days @PSU ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 13:00 – 18:00 น. ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี !!!

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES