แสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2566 และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SciPSU Research Collaborative Day EP.2

20
MAR
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

แสดงความยินดีกับอาจารย์และบุคลากรดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ประจำปี 2566 และเชิญเข้าร่วมกิจกรรม SciPSU Research Collaborative Day EP.2

สวัสดีค่ะบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ และบุคลากรที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น บุคลากรดีเด่นและผลงานทีมดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2566 ดังนี้ แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ อาจารย์ดีเด่น ด้านการเรียนการสอน, รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ดีเด่น ด้านการวิจัยและนวัตกรรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์ ด้านบริการวิชาการ, อาจารย์เชาวนี ศรีวิศาล อาจารย์ดีเด่น ด้านกิจการนักศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช ชนะดี อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น, รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร บุคลากรดีเด่น สายวิชาการ, นายพงศธร เตชะวัชรานนท์ สายสนับสนุนดีเด่น ด้านบริการดีเด่น, นางสาวธนภัทร สุระกุล สายสนับสนุนดีเด่น ด้านบริหารดีเด่น, นายวิศรุต พวยพุ่ง สายสนับสนุนดีเด่น ด้านวิชาชีพดีเด่น, นายกรุงประกาย อัมโร สายสนับสนุนดีเด่น ด้านนวัตกรรมดีเด่น และผลงานทีมดีเด่น “ระบบ SCI-ROUND เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงและรองรับการดูแลนักศึกษาในยุคโควิด-19 (Stop COVID-19 with SCI-ROUND)” โดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ หน่วยประชาสัมพันธ์ งานสนับสนุนการจัดการศึกษา งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ และงานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม รวมถึงขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.กิตย์ศิริ ช่อเจี้ยง สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ ที่ได้ผ่านการประเมินสมรรถนะอาจารย์ด้านการเรียนการสอน UK Professional Standard Framework (UKPSF) ระดับ Fellow ยินดีกับอาจารย์อีกเช่นเดียวกันค่ะ และต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกันทำงาน ขับเคลื่อนองค์กรมาโดยตลอด

ในช่วงเดือนมีนาคม มีหลายกิจกรรมที่อยากเชิญชวนทุกท่านให้เข้าร่วมสำหรับนิทรรศการ Earth Science Days @PSU ฟรีโดยนักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2566 ตั้งเเต่เวลา 13:00 – 18:00 น. ณ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ รวมถึงโครงการ SciPSU Research Collaborative Day EP.2 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง วท.2 Smart Classroom พบกับ การบรรยายในหัวข้อ Collaborative with PMU โดย รศ.ดร.พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม และหัวข้ออื่นๆ อีกมากมาย สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ bit.ly/3LjsXp0

อาทิตย์ที่ผ่านมามีโอกาสไปร่วมงาน Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) ณ กรุงเทพมหานคร ที่ทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ และได้ร่วมบรรยายพิเศษใน Pre-Conference Workshop ในหัวข้อ Translating SDGs into Practices – Lessons Learned from Thai High Education Workshop หัวข้อ SDG 14 Life below water อาจจะมองว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ไปร่วมงานดังกล่าว เป็นการสร้างเครือข่ายที่ได้ทีเดียวเพราะหลังจาก pre-conference แล้วก็เป็นเรื่องของการสร้างเครือข่ายจากมหาลัยต่าง ๆ ทั่วโลก มีโอกาสได้เจอมหาลัยต่าง ๆ ที่มีความสนใจร่วมมือทำงานกับคณะวิทยาศาสตร์ของเราด้วย ได้เครือข่ายใหม่ ๆ มาทั้งจาก ฮ่องกง มาเลเซีย และนอร์เวย์ เจอะเจอเครือข่ายเดิมที่ทางมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้วเช่นจากทางประเทศเช็ก หรือเครือข่ายเดิมที่ได้ทำงานกันก่อนหน้านี้ในอดีตเช่นนิวซีแลนด์เป็นต้น การทำงานร่วมกันกับเครือข่ายต่าง ๆ นอกจากเป็นกรสร้างความเข้มแข็งในกับองค์กรแล้ว ยังเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการพัฒนางานวิจัย บุคคลากรและนักศึกษาของเราได้เป็นอย่างดี คณะฯ ยังคงขับเคลื่อนเรื่องของ Internationalization อย่างเต็มที่ ท่านไหนสนใจการทำงานกับประเทศเหล่านี้เพิ่มเติมแจ้งมาได้นะคะ

และจะขอปิดท้ายด้วยเรื่องของการช่วยกันขับเคลื่อนประเทศเข้าสู่ Net Zero ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ของเรานอกจากจะพยายามจัดตั้งหน่วยทวนสอบก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังคงให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนากำลังคนด้านนี้ และมีแผนที่จะจัดทำคาร์บอนฟุนพรินต์ให้กับองค์กร (CFO) อีกด้วย หากท่านไหนสนใจเรื่องนี้สามารถแจ้งมาได้นะคะ เราต้องการกำลังคนที่จะมาช่วยกันทำงานเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ ทุกท่านสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ทั้งสายสนับสนุนและบริหารและสายสนับสนุนวิชาการนะคะ และหากมีความสนใจจะพัฒนาตัวเองเป็นผู้ทวนสอบ หรือพัฒนาโครงการ ให้คำปรึกษาก็สามารถเข้ามาร่วมกันได้ด้วยเช่นกันค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)