แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ‘ศาสตราจารย์’ และขอบคุณทุกท่านสำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิง (กรณีพิเศษ) แก่อาจารย์ใหญ่ปีการศึกษา ’65

26
MAR
2023

"

คณบดี

อัญชนา ประเทพ

แสดงความยินดีกับ ศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งวิชาการ ‘ศาสตราจารย์’ และขอบคุณทุกท่านสำหรับงานพิธีพระราชทานเพลิง (กรณีพิเศษ) แก่อาจารย์ใหญ่ปีการศึกษา ’65

สวัสดีค่ะบุคลลากรคณะวิทยาศาสตร์ทุกท่าน

อาทิตย์สุดท้ายของเดือนมีนาคม ก็ผ่านไปอีกอย่างรวดเร็วสำหรับไตรมาศแรกของปี และเริ่มเข้าสู่การปิดภาคการศึกษากันอีกครั้ง

ข่าวแสดงความยินดีตำแหน่งทางวิชาการ: สำหรับอาทิตย์นี้ต้องขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีวฟิสิกส์ ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2564 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งศาสตราจารย์ ลงวันที่ 19 มีนาคม 2566 ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งค่ะ อาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีในการทำงานให้กับพวกเรา และเชื่อว่าอาจารย์ได้สร้างแรงบรรดาลใจให้กับพวกเราชาวคณะวิทยาศาสตร์ และนักศึกษาอีกจำนวนมาก และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 431(2/2566) เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2566 ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด้วยเช่นกัน คือ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.โสภาค จันทฤทธิ์ สถานวิจัยความเป็นเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแห่งคาบสมุทรไทย 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรรษภูมิ เดชเจริญ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และ 3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลรัตน์ กันควร แก้วบริสุทธิ์สกุล สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ความร่วมมือเรื่องพืชสมุนไพร: อาทิตย์ที่ผ่านมาได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สวก รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศ์ใหญ่ คุณอุมารินทร์ โฉมเฉิด นักวิเคราะห์อาวุโสและ ภก.ปิยะพร พยัฆพรม จากองค์การเภสัชกรรม เพื่อหารือแนวทางในการทำงานร่วมกันในบริบทของพืช หรือ สมุนไพร ที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งทางคณะฯ เองมีคณาจารย์หลายท่านได้ทำงานด้านนี้ รวมถึงทุนสนับสนุนจากทาง สวก อยู่บ้างแล้ว ในการมาเยือนครั้งนี้ได้หารือความเป็นไปได้ในการเลือกพืชที่มีศักยภาพเพื่อเป็นต้นแบบในการทำงานด้านนี้ให้ครบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) ซึ่งในเบื้องต้นจะมีการผลักดันใช้พืชกระท่อมเป็นต้นแบบ และตามต่อมาด้วยพืชอื่น ๆ การทำงานเรื่องนี้ให้สำเร็จเพื่อครบห่วงโซ่คุณค่านั้นอาจจะต้องขอพลังจากพวกเราเพิ่มเติมด้วย ท่านไหนสนใจมาเป็นส่วนหนึ่งในทีมกระท่อมเรียนเชิญเพิ่มเติมนะคะ

ความก้าวหน้าเรื่องการซื้อขายงานวิจัย: สำหรับเรื่องของการซื้อขายงานวิจัย ซึ่งมีหลายท่านได้แสดงความเป็นห่วงและได้ขอหารือถึงความก้าวหน้าในการดำเนินการเรื่องนี้ โดยในอาทิตย์ที่ผ่านมาได้มีการแลกเปลี่ยนความเห็นและแสนอแนะในการทำงานเรื่องนี้เพิ่มเติม เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกัน จึงถือโอกาสสรุปผลการทำงานเรื่องนี้ที่ได้มีการชี้แจงในที่ประชุม เพื่อให้ประชาคมได้รับทราบด้วยกันตามเอกสารแนบมาด้วยกันนี้นะคะ เรื่องนี้ยังคงอยู่ในกระบวนการและปัจจุบันดำเนินมาถึงในส่วนของกรรมการวินัยแล้ว และเมื่อทางคณะฯ ทราบข้อมูลเพิ่มเติมใด ๆ จะมีการสื่อสารเพิ่มเติมไปยังประชาคมอีกครั้ง…โดยในเบื้องต้นขอเรียนว่าคณาจารย์ทุกคนในคณะถูกตรวจสอบทุกท่าน และทางคณะ ฯ ได้นำส่งข้อมูลไปยังมหาวิทยาลัยทุกกรณีเนื่องจากเรามีหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูล ไม่มีหน้าที่ในการตัดสินใด ๆ แต่หากท่านไหนพบเจอว่ามีงานวิจัยที่เข้าค่ายเพิ่มเติม หรือไม่แน่ใจว่าทางคณะฯ ได้ตรวจสอบครบถ้วนแล้วหรือไม่ สามารถแจ้งงานวิจัยเรื่องนั้น ๆ มาที่คณะฯ หรือที่ RDO ได้อีกทางหนึ่งด้วย และขอขอบคุณทุกท่านที่เป็นหูเป็นตา และห่วงใยในการทำงานเรื่องนี้มาด้วยค่ะ

คุณค่าคณะวิทยาศาสตร์ผ่านงานอาจารย์ใหญ่: สำหรับวันอาทิตย์นี้ต้องขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่เข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในพิธีพระราชทานเพลิงศพ (เป็นกรณีพิเศษ) แก่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งในปีนี้มีร่างอาจารย์ใหญ่จำนวนทั้งสิ้น 155 ร่าง ที่ได้จัดที่ วัดคลองเรียน ต้องขอพระคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันในการทำงานเรื่องนี้ให้ลุล่วงไปได้เป็นอย่างดี หากมองเรื่องนี้นอกจากบริบทเรื่องของการเรียนการสอนที่เราพัฒนานักศึกษาโดยใช้ร่างอาจารย์ใหญ่แล้ว ยังเป็นคุณค่า (value) ของเราที่มีต่อประชาคมและสังคมอีกด้วยค่ะ ขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงนะคะ

ขอบคุณมากค่ะ

ระบบการจัดทำความร่วมมือทางวิชาการ (MOU/MOA)

MOU

(ระบบเดิม)

MOU/MOA

(ระบบใหม่ : ระยะทดลองใช้)