ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่น” มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2565 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ได้ประกอบความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ต้องขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีพุทธศักราช 2565 ดังนี้

ศิษย์เก่าดีเด่นด้านความสำเร็จในอาชีพ หน้าที่การงาน
  • นางสาวกฤษณา เขมากรณ์
  • นายไกรสร พุ่มพวง
  • นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านผลงานเด่น
ศิษย์เก่าดีเด่นด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
  • ดร.วิทยา อินาลา
ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
  • นายปราโมทย์ ดีนนุ้ย
  • นายแอนโทนี่ ชัยกุล
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES