นักวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เข้ารับทุนมูลนิธิโทเรฯ จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันศุกร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว นักวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับมอบทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จากพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี โดยมีเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ณ ห้องสุรวงศ์บอลรูม โรงแรม แบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ กรุงเทพมหานคร

โดยในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว ได้รับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของมูลนิธิโทเรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย จาก โครงการ: ปัจจัยทางกายภาพบางประการและการพัฒนาระบบเลี้ยงปลากัด (Betta splendens) แบบหนาแน่นในเชิงพาณิชย์ ซึ่งทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิจารณาจากหลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนอาจารย์ และ/หรือนักวิจัยที่กำลังค้นคว้าหรือมีโครงการในการค้นคว้างานที่เป็นรากฐานอันจะอำนวยประโยชน์ให้แก่การพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย โดยเฉพาะในสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมี และวิศวกรรมศาสตร์ ยกเว้นคณิตศาสตร์และแพทยศาสตร์คลินิก โดยในปีนี้มูลนิธิฯ จะเน้นให้ความสำคัญกับงานวิจัยทางเคมีที่นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ผู้ขอรับทุนจะต้องเป็นอาจารย์/นักวิจัยที่มีประวัติความสำเร็จในผลงาน เป็นที่ยอมรับของบุคคลในวงการนั้นๆ เป็นอย่างดี หรือมีศักยภาพที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็นที่ยอมรับในสาขานั้นๆ ในอนาคต แสดงความยินดีกับอาจารย์ด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES