ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในการประกวดโครงการสหกิจศึกษา ปี 2566 จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. The Best Science Award 2023 โดยเเยกตามสาขา แสดงความยินดีกับ

สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ

 • รางวัลดีเยี่ยม
  • นางสาวรัศศิมา เมืองจันทบุรี เคมี
 • รางวัลดีเด่น
  • นางสาวสุกัญญา สมาแอ, นางสาวเยาวลักษณ์ พิชัยรัตน์ เคมี
 • รางวัลดีเด่น
  • นางสาวจุฑามาศ ย้อยญาติ, นางสาวชุติมา แย้มบุตร เคมี

สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ

 • รางวัลดีเยี่ยม
  • นายพีรณัฐ นาคปลัด ICT
 • รางวัลดีเด่น
  • นางสาวสุนิษา ชลเกษม ICT
 • รางวัลดีเด่น
  • นายดิศนันท์ นาคพันธุ์ ICT

สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

The Best Science Project Award 2023

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES