แสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ที่ได้รับคัดเลือก ‘อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565’

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ที่ได้รับคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES