คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรมไม้ยางพารา ในงาน Rubber Expo 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์คว้ารางวัลจากการประกวดนวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรมไม้ยางพารา ในงาน Rubber Expo 2023 ซึ่งมีกำหนดจัดงานตั้งแต่วันที่ 6-10 เมษายน 2566 โดยมีกำหนดการประกวดแข่งขันนวัตกรรมฯ ในวันที่ 8 เมษายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์สามารถคว้ารางวัลมาได้ดังนี้

แผ่นดูดซับสิวจากยางพาราและสารสกัดจากใบกระทุสําหรับต้านเชื้อแบคทีเรียและลดการอักเสบ (RHODORY Acne Rubber Patches)

โดย ดร.สุภากิจ เภาเสน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2 ในการประกวดนวัตกรรมยางพาราและนวัตกรรมไม้ยางพารา ประเภทผลิตภภัณฑ์ยางพารา

หุ่นเด็กทารกจำลองจากยางพาราสำหรับฝึกทำหัตถการ

โดยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) ได้รับรางวัลชมเชย ประเภทผลิตภัณฑ์ยางพารา

  1. นางสาวกัญญาพัชร แซ่ฉั่ง
  2. นางสาวสุชาวดี รัตนะ
  3. นางสาวรัตนา มณีรัตนโชติ

ที่ปรึกษา

  1. รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
  2. ดร.อนันต์ ชกสุริวงค์ สาขาวิทยาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
  3. พว. (อาจารย์) จิรารัตน์ พร้อมมูล ภาควิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น วิทยาลัยพยาบาลราชชนนี สงขลา คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก

แผ่นไฮโดรโปนิกส์จากยางธรรมชาติผสมขี้เลื่อยจากไม้ยางพารา

โดยนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ (หลักสูตรพอลิเมอร์) ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทผลิตภัณฑ์ไม้ยางพารา

  1. นางสาวขวัญสุดา คงทอง
  2. นายคณิตสรณ์ ศรีชัย
  3. นายอัครพงศ์ ตุลยวิจิตราภรณ์

ที่ปรึกษา

  1. รศ.ดร.นิธินาถ แซ่ตั้ง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES