คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรม เทคนิคการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อ ใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ในคณะ

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2566 ) งานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดอบรม เทคนิคการเขียนหนังสือ ตำรา เพื่อใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการโดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ร่วมเป็นวิทยากร

ซึ่งก่อนเริ่มต้นกิจกรรมได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดงาน ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มีศักยภาพในการผลิตผลงานทางวิชาการเพื่อนำมาใช้ยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES