ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 432 (3/2566)

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 432 (3/2566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ในตำแหน่งรองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดังนี้

รองศาสตราจารย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สุดา จักรทอง
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
รองศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ (รหัส 0131) ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพราพิมพ์ ลิ่มสกุล
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ (รหัส 1102) ตั้งแแวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ ชุมพงศ์
สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ (รหัส 0112) ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2565

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกราช นวลละออง
สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (รหัส 1801) ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เป็นต้นไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ เพ็งดำ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชาเคมีเชิงฟิสิกส์ (รหัส 0134) ตั้งแต่วันที่ 4 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES