ขอแสดงความยินดับบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ได้รับพิจารณารางวัล วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2565 โดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ผู้มีความมานะ พยายามอุทิศตนเพื่อสร้างวิทยานิพนธ์ที่มีคุณภาพ รวมทั้งเป็นการกระตุ้นและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลดังนี้

  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาตัวดูดซับคอมโพสิทชนิดที่มีรูพรุน สำหรับสกัดและตรวจวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อยในตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ดูแลความสะอาด โดยคุณปัทมาภรณ์ คล่องแคล่ว สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โอภาส บุญเกิด และรองศาสตราจารย์ ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ชื่อวิทยานิพนธ์ เซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์ทางเคมีไฟฟ้าโดยการปรับปรุงขั้วไฟฟ้าตรวจวัดด้วยวัสดุนาโน โดย ดร.สัณฐิศักดิ์ ขุมเงิน สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อาภรณ์ นุ่มน่วม และศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ชื่อวิทยานิพนธ์ ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรมจากซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์โดยใช้สารสกัดจากใบยูคาลิปตัสที่มีฤทธิ์ต้านการติดเชื้อและยับยั้งปัจจัยก่อความรุนแรงของเชื้อสำหรับใช้รักษาการติดเชื้อจุลินทรีย์ โดยสุทธิวรรณ วุ่นหนู สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัยและ รองศาสตราจารย์นัฏฐา แก้วนพรัตน์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
  • รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับปริญญาโท ประจำปี 2565 กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ ชื่อวิทยานิพนธ์ การพัฒนาฟิล์มแป้งจากแป้งดัดแปร เส้นใยคลุ้ม และสารสกัดจากข้าวหอมนิล สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดย คุณสุกัญญา สารักษ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา แก้วตาทิพย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

แสดงความยินดีกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES