แสดงความยินดีกับนักเรียนตัวแทนศูนย์ สอวน. ม.อ. หาดใหญ่ จากการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22

SHARE
TWEEET
EMAIL

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนศูนย์ สอวน. สาขาวิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 22 ณ โรงเรียนเตรียมทหาร สถาบันวิชาป้องกันประเทศ ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2566

 • รางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคใต้และรางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล ได้แก่
  • นายพสธร จินดาวงศ์
 • รางวัลเหรียญทองแดง 4 รางวัล ได้แก่
  • นายณัฐวินท์ ทวีศิลป์
  • นายยสินทร จุลานนท์
  • นายจิรัชธรณ์ สิงหพันธ์
  • นายธนกฤต ร่มพฤกษ์
 • รางวัลเกียรติคุณประกาศ 1 รางวัล ได้แก่
  • นายสิรวิชญ์ แก้วเพ็ง
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES