ยินดีกับปริญญากิตติมศักดิ์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณและบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ปีการศึกษา 2564

SHARE
TWEEET
EMAIL

(11 พฤษภาคม 2566) เวลา 12.34 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ไปยังศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ โล่เกียรติยศ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2564 เป็นวันที่สอง

โดยในปีนี้ ทางสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้มีมติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ แก่ ดร.รอยล จิตรดอน ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (คณิตศาสตร์) ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2 พร้อมทั้งโล่เกียรติยศ แด่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แก่ศาสตราจารย์เกียรติคุณวัชรินทร์ รุกขไชยศิริกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรเคมี คณะวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้ง บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. นับว่าเป็นพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ได้ทรงเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรให้กับลูกสงขลานครินทร์ โดยสามารถติดตามบันทึกภาพพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 2 ได้ที่

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES