คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ลงนาม MOU ศึกษาวิจัย การอนุรักษ์พะยูน สัตว์ทะเลหายากฯ การฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล

SHARE
TWEEET
EMAIL

เป็นเรื่องหน้ายินดีอย่างยิ่งต่อประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยคณะวิทยาศาสตร์ และคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อร่วมดำเนินโครงการศึกษาวิจัย การอนุรักษ์พะยูน สัตว์ทะเลหายาก หญ้าทะเล และการฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงร่วมกันการพัฒนางานวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

พร้อมทั้งส่งเสริม พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรด้านการวิจัยของทั้ง 4 หน่วยงาน โดยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ภายใต้ความร่วมมือนี้จะสอดคล้องกับนโยบายและแผนการจัดการอุทยานแห่งชาติ และนโยบายและแผนการจัดการสัตว์ป่าด้วย ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นผลดีต่อประเทศชาติและทรัพยากรของชาติต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES