พิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ร่วมกับโรงเรียนแสงทองวิทยา

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ นำโดย ผศ.ดร. กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา และ ภราดา ดร.ถนัด อนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยคณะวิทยาศาสตร์ กับ โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา โดยการลงนามครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ ในการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์แก่นักเรียนและคุณครูโรงเรียนแสงทองวิทยา อีกทั้งเพื่อร่วมมือในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยในโรงเรียนของนักเรียนและครูของโรงเรียนแสงทองวิทยาและเพื่อร่วมมือในการเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ของนักเรียนโรงเรียนแสงทองวิทยา

ด้านผศ.ดร. กิติพล นวลทอง กล่าวว่า “บทบาทของทางคณะวิทยาศาสตร์นั้น เรามีความพร้อมในการสนับสนุนให้แก่ทางโรงเรียนหลักๆ แล้วมีด้วยกัน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ความรู้ ทางวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรบุคคล คณาจารย์และวัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์ นอกจากนี้ยังเป็นการร่วมมือกันพัฒนา เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนที่สนใจหรือมีความสามารถพิเศษในด้านของวิทยาศาสตร์ ก่อนเข้าสู่รั้วมาวิทยาลัย สำหรับคณะวิทยาศาสตร์ เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งและมีความพร้อมที่จะถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานในการพัฒนาศักยภาพทางวิชาการ เป็นแหล่งความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนในบริบทของความเป็นวิทยาศาสตร์”

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES