คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 31 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องสัมมนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาครินทร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นคณะวิทยาศาสตร์ให้กับบุคลากรใหม่ได้เรียนรู้และปรับตัวในการ ทำงานอย่างมีความสุข อีกทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความสุข และความผูกพันระหว่างบุคลากรในคณะฯ/ผู้บริหารคณะฯ

โดยได้รับเกียรติจาก คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตรจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ กล่าวต้อนรับพร้อมให้แรงบันดาลใจบุคลากรใหม่ที่เข้าร่วมกว่า 41 ท่าน ทั้งนี้นอกจากมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อโครงสร้างองค์กร/โครงสร้างการบริหาร โดย รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ แนะนำเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน โดยรองคณบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยในช่วงบ่ายมีการเเยกกลุ่มบุคลากรใหม่สายวิชาการ (อาจารย์) และ บุคลากรใหม่สายสนับสนุน (ทุกตำแหน่ง) เพื่อรับฟังบรรยายความก้าวหน้าในสายงาน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES