ป.ป.ส. ลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดบรรยายพิเศษพืชกระท่อมเเก่ประชาชน

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคมที่ผ่านมาสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงพื้นที่คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดบรรยายพิเศษเรื่องพืชกระท่อม ในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต” โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. โดยได้รับการต้อนรับจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผศ.ดร.นิวัติ แก้วประดับ ซึ่งการจัดการอบรมได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ในภาคการบรรยายยังได้เชิญวิทยากร ดร.สุรชาติ เพชรเเก้ว อาจารย์ประจำคณะทรัพยากรธรรมชาติ พูดถึงการเจริญเติบโตพืชกระท่อม คุณวรีรันต์ ศรีสถิตย์วัฒนา พูดถึงการส่งออกต่างประเทศ และข้อกฎหมายกระท่อมโดยคุณมานะ ศิริพิทยาวัฒน์

สำหรับการวิจัยพืชกระท่อม คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เป็น 1 ในคณะฯ ที่ดำเนินการงานวิจัยเรื่องพืชกระท่อมมานาน ซึ่งก่อนหน้านี้ทาง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ยังได้จัดการประชุมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับพืชกระท่อมพร้อมทั้งติดตามและทบทวนทิศทางการขับเคลื่อนงานวิชาการเกี่ยวกับพืชกระท่อมอีกทั้งยังส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เกี่ยวกับพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนต้นแบบและภาคอุตสาหกรรมซึ่งได้รับความสนใจที่ดีเช่นกัน

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES