ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566

SHARE
TWEEET
EMAIL

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดให้มีการคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 เพื่อเชิดชูเกียรติให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ ที่มีความประพฤติดีในด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างดีจากสังคมโดยรวม พร้อมทั้งอุทิศตนให้กับงานในหน้าที่และอาชีพได้อย่าง เหมาะสมนั้น

ทางคณะได้มีการคัดเลือกและขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่มีรายนามดังนี้

 • ด้านความสำเร็จในอาชีพ/หน้าที่การงาน
  • คุณวิรัตน์ อุปราสิทธิ์ Sc.15
  • คุณปาณนาถ จันทวิกุลบุตร Sc.29
 • ด้านผลงานเด่น
  • รศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษ์สุข Sc.26
  • รศ.ดร.สมพงค์ จิตต์มั่น Sc.33
  • รศ.ดร.พิมพ์ชนก บัวเพชร Sc.36
  • ดร.จุฑาทิพย์ พนอำพน Sc.36
  • ศ.ดร.สุรัตน์ ละภูเขียว บัณฑิตศึกษา
 • ด้านสร้างคุณประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
  • ดร.อภิวรรณ ดำแสงสวัสดิ์ Sc.15
 • ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
  • คุณสายสุนีย์ พงษ์พัฒนศึกษา Sc.15
  • คุณทรงยุทธ แก้วนาง Sc.32
 • ศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
  • คุณวณิกบุตร วัฒนมติพจน์ Sc.40
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES