คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. เปิดบ้านต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ร่วมแลกเปลี่ยนและสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกัน

SHARE
TWEEET
EMAIL

วันนี้ (วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2566) ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทีมบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา รักกะเปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา พร้อมหัวหน้างานสนับสนุนการวิจัย ต้อนรับคณะทีมดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

นำโดย คณบดี รศ.ดร.อุษาวดี ตันติวรานุรักษ์ พร้อมทีมบริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยของบุคลากรสายวิชาการระหว่างสถาบัน เพื่อพัฒนากระบวนการ สร้างแนวคิดในการบริหารจัดการองค์กร และการสร้างผลงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต้องขอบคุณคณะดูงานที่ไว้วางใจ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีในอนาคตต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES