ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดอบรมภาคปฏิบัติ Complex Skull to Sacral Spinal Procedures

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 10 – 11 มิถุนายน ที่ผ่านมา ศูนย์ฝึกผ่าตัดอาจารย์ใหญ่ คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ม.อ. จัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการ “PSU Cadaveric Workshop 2023: Complex Skull to Sacral Spinal Procedures” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อุราพร วงศ์วัชรานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวต้อนรับโดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง หัวหน้าหน่วยประสาทศัลยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการฯ กล่าวรายงาน โดยมีคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ น.พ.เรืองศักดิ์ ลีธนาภรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

การจัดงานประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะการทำหัตถการใหม่ๆ ในการรักษาโรคทางระบบประสาทและกระดูกสันหลัง ด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างทันสมัย โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ เคลื่อนที่แบบหมุนได้ 360 องศา (O-arm) รุ่น O2 และ Navigation รุ่น Stealth Station S7, S8 มาใช้ในการฝึกผ่าตัด เพื่อช่วยให้ประสาทศัลยแพทย์ และศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ได้ฝึกฝนเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์การผ่าตัดขั้นสูงให้เกิดความชำนาญและมีความเชี่ยวชาญสูง เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆ กับผู้ป่วยในอนาคต

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES