ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์สมัยที่ 2

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.อัญชนา ประเทพ ที่ได้รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สมัยที่ 2

ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 015/2566 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 23 (15) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 432 (3/2566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2566 เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 มิ.ย. 2566

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES