ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ ที่ได้รับดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ม.อ.

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถกิง วงศ์ศิริโชติ สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2566 และโดยมติสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ครั้งที่ 432 (3/2566) เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2566 จึงแต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES