ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับรางวัลในเวที The 11th PSU Education Conference

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัล Best research paper จากการนำเสนอผลงานวิจัยในชั้นเรียน ในการประชุมวิชาการด้านการศึกษา The 11th PSU Education Conference ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา

  • แสดงความยินดีกับคุณปิยะวัฒน์ สุขบางนพ นักวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานเรื่อง “ร้านปลากัดไทย: การจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมเป็นฐานเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เรื่อง การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของเมนเดล”
  • แสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปฐมฤกษ์ อิงสันเทียะ อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้รับรางวัลจากการนำเสนอผลงานเรื่อง “การศึกษาประสิทธิภาพของ ChatGPT ในการตอบโจทย์พันธุศาสตร์รูปแบบต่างๆ ตามขั้นการเรียนรู้ของ Bloom’s Taxonomy”
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES