ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจำปี 2565

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอแดงความยินดีกับ คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา ที่รับรางวัลในการเเข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในงาน Southern Research Expo & Innovation Showcase 2023 ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2566 นี้ ณ หาดใหญ่ฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลหาดใหญ่ ดังนี้

ขอแสดงความยินดีกับทีม Spark Sense ผลงานเรื่อง เซนเซอร์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะสำหรับไนไตรท์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้

 • หัวหน้าทีม รองศาสตราจารย์ ดร. วรากร ลิ่มบุตร
 • ดร.เกียรติศักดิ์ พรหมสุวรรณ์
 • ดร.กัสริน สายสหัส
 • นางสาวสลินดา บิลยะแม
 • นายอัสมี สอและ
 • นางสาวเจนจิรา สายชนะพันธ์
 • Mr.Sangay Wangchuck
 • นายกฤษฎา สโมสร
 • นางสาวชนากานต์ แก้วจังหวัด
 • นางสาวชนากานต์ สงวนศักดิ์
 • นางสาวสุดารัตน์ มาตรบุตร
 • นางสาวอนัญญา คงสุวรรณ
 • ดร.รสติโชติ วรรณพบ หน่วยงานต้นสังกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • ดร.อมร จิรเสรีอมรกุล หน่วยงานต้นสังกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
 • นางสาวอาริชา โอฬารวณิช หน่วยงานต้นสังกัด บริษัท ซิลิคอน คราฟท์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม FLX Sound Barrier Wall ผลงานเรื่อง กำแพงกันเสียงที่มีส่วนประกอบของวัสดุซับเสียงและวัสดุกันเสียงจากยางธรรมชาติ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติยางพารา ไทย-จีน ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาท และ รางวัลผลงานดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SilverNano Endotracheal tube สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ผลงานเรื่องท่อหายใจซิลเวอร์นาโน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท และ รางวัลผลงานดีเด่น ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้

 • ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ นักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • ดร.สุภากิจ เภาเสน อาจารย์
 • ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู นักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • นายอภิสิทธิ์ ชุมประมาณ ผู้ช่วยวิจัย
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
 • ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
 • รศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช สาขาวิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 • ผศ.ดร.น.สพ.กฤตธี เดชยง สาขาวิชาสัตวแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ SilverNano Hydrogel ผลงานเรื่องไฮโดรเจลซิลเวอร์นาโนที่ไวต่ออุณหภูมิสำหรับรักษาการติดเชื้อ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลผลงานน่าลงทุน ได้รับเงินรางวัล 30,000 บาท โดยมีสมาชิกดังนี้

 • ดร.สุทธิวรรณ วุ่นหนู นักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • ดร.สุภากิจ เภาเสน อาจารย์
 • ดร.ศักรินทร์ เหล่ทองคำ นักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • ดร.ชนวีร์ จักรวาลพิทักษ์ นักวิจัยหลังปริญญาเอก
 • นางสาวศิวาพร บิลหมัน นักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
 • นายทรรษไนย แหวนเงิน ผู้ช่วยวิจัย
 • นางสาวกฤติมา ดำจันทร์ นักศึกษาปริญญาโท
 • นางสาววิชชุดา ทุ่งยอ นักศึกษาปริญญาโท
 • ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย
 • รองศาสตราจารย์ นัฏฐา แก้วนพรัตน์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สังกัด ศูนย์นวัตกรรมต้านเชื้อแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และคณะวิทยาศาสตร์
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES