ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. ที่ได้รับรางวัลในเวที DPSTcon 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฯ ที่ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักเรียนทุนโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปี 2566 DPST Conference on Science and Technology 2023 (DPSTcon 2023) เมื่อวันที่ 8-11 มิถุนายนที่ผ่านมา ณ Khao Yai Convention Center อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รางวัลดังนี้

นายนพณัฐ ล่องนภา (นักศึกษา พสวท. ระดับปริญญาตรี และอยู่ระหว่างเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หลักสูตรเคมี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้รับรางวัล Best Poster Presentation Award สาขาเคมีvโดยมี รศ.ดร.โอภาส บุญเกิด เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในหัวข้อ

" An optosensor based on graphene quantum dots composites with molecularly imprinted polymer for the determination of non-steroidal anti-inflammatory drug "

นางสาวศุภิสรา แพทย์พงศ์ (นักศึกษา พสวท. ระดับปริญญาตรี และอยู่ระหว่างเตรียมศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ หลักสูตรฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์) ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award สาขาฟิสิกส์ โดยมี ผศ.ดร.ฉลองรัฐ แดงงาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัย ในหัวข้อ

" Effect of hierarchical surface roughness and surface energy on size and interparticle gaps of plasmonic nanoparticles and SERS efficiency "

นอกจากนี้งานประชุมวิชาการที่จัดขึ้น ยังได้มีการจัดกิจกรรม Pitching ชวนนักวิทย์ มาปั้นไอเดียธุรกิจ นำเสนอไอเดียหรืองานวิจัยที่อยากพัฒนาให้เกิดธุรกิจ เพื่อส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ พัฒนาให้เกิดรูปแบบธุรกิจโดยใช้วิทยาศาสตร์และนวัตกรรม โดยกิจกรรมการแข่งขัน Pitching มีนักศึกษาผู้แทนของศูนย์มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ จำนวน 10 ทีม เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับศูนย์ พสวท. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ส่งนักศึกษาจำนวน 1 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันในชื่อทีม Double D

ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาในหลักสูตรฟิสิกส์ นางสาวเกษิณี ชุมภูทอง และหลักสูตรคณิตศาสตร์ นางสาวปิยวรรณ อาญาพิทักษ์ โดยนำเสนอไอเดียปั้นธุรกิจ ที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์เกี่ยวกับเทคโนโลยี spectroscopy และงานวิจัยเกี่ยวกับ enzyme degradation เพื่อให้นำขยะที่แยกได้ถูกกำจัดอย่างถูกวิธี โดยทีม Double D จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คว้ารางวัลชมเชย และได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท ภายใต้หัวข้อ

" Smart Waste Management ระบบการจัดการการแยกขยะอย่างชาญฉลาด "
SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES