เครือข่ายการออกแบบและสร้างเชนเซอร์แนวใหม่ จัดกิจกรรม IRN Symposium ครั้งที่ 2

SHARE
TWEEET
EMAIL

เครือข่ายการออกแบบและสร้างเชนเซอร์แนวใหม่ จัดกิจกรรม IRN Symposium ครั้งที่ 2เมื่อวันที่ 15-16 มิถุนายนที่ผ่านมา เครือข่ายการออกแบบและสร้างเชนเซอร์แนวใหม่ โปรแกรมวิจัย การออกแบบและสร้างเซนเซร์แนวใหม่บนฐานของเทคโนโลยีวัสดุขั้นสูง นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.ปณต ถาวรังกูร จัดประชุมภายในเครือข่ายวิจัยนานาชาติ IRN Symposium ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างนักวิจัยไทยและต่างชาติ ทำให้เกิดความคิดและมุมมองใหม่ ๆ ในการทำวิจัยรวมทั้งการต่อยอดผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ และเพื่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของานวิจัยของเครือข่ายฯ ไปสู่แวดวงนักวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านไบโอเซนเซอร์และเคมิคัลเชนเซอร์ในประเทศไทย ตลอดจนกระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันอันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและการใช้ประโยชน์ของงานวิจัยด้านเซนเซอร์ในวงกว้าง

โดยการจัดกิจกรรมครั้งที่ 2 นี้มีนักวิจัย นักศึกษา จากทั้งภายในและภายนอกเครือข่ายวิจัยรวมถึงหน่วยงานและภาคเอกขนที่สนใจประยุกตใช้เซนเซอร์ในด้านต่าง ๆ ร่วมในการประชุม โดยมีการบรรยายพิเศษจากคณาจารย์พร้อมการนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ โดยในวันที่ 2 ได้มีการจัดเสวนาพิเศษงานวิจัยกับโอกาสในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต ประธานคณะอนุกรรมการ แผนงานกลุ่มดิจิทัลแพลตฟอร์ม บพข. และตัวแทนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รวมทั้ง การเสวนาพิเศษ ตัวอย่างความสำเร็จของการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ ชัยลภากุล รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตรตัวแทนจากห้างหุ้นส่วน ม่อนทิพย์ จำกัด ตัวแทนจากบริษัท เชิร์ฟ ไซเอนซ์ จำกัด ซึ่งได้รับความสนใจแก่ผู้เข้าเสวนาเป็นจำนวนมาก ถือเป็นโอกาสที่ดีในการเพิ่มศักยภาพทีมวิจัยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายประเทศต่อไป

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES