คณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จัดประชุมทีมบริหารสถานศึกษาสมาชิกโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

SHARE
TWEEET
EMAIL

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายนที่ผ่านมา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ เชยจิตร (ตึกฟักทอง)

โดยครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รักษาการรองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและสหกิจศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติพล นวลทอง ต้อนรับคณะทีมบริหาร ซึ่งมีวาระการประชุมพร้อมขับเคลื่อนโครงการให้มีประโยชน์สูงสุดทั้งในด้านการพัฒนาครู พัฒนาการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ พร้อมสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กว่า 127 แห่ง

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES