แสดงความยินดีกับทีม Happy Plant จากหลักสูตรชีววิทยา ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน สุดยอด 10 ทีม โครงการ AgBioTech Incubation 2023

SHARE
TWEEET
EMAIL

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับทีม Happy Plant จากหลักสูตรชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ โดยมีสมาชิก นายพัฒนพงษ์ ใจซื่อ, นางสาวซอลีฮะห์ ฮายีดือเร๊ะ และนางสาวพรชิตา ขวัญเกลื่อน โดยมี ผศ.ดร.ล้อมพงศ์ กลิ่นนาวี เป็นที่ปรึกษา ที่เป็น 1 ใน 10 ทีม ที่ผ่านดำเนินการคัดเลือกและตัดสินแบบเข้มข้นจากทีมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยี ธุรกิจ และการลงทุน AgBioTech Startups

โดยทีมที่ผ่านเข้ารอบจะได้รับโอกาสสำคัญ!! ในการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ พร้อมทั้งมี Mentor และที่ปรึกษาตลอดระยะเวลาโครงการในการต่อยอดสร้างแนวคิดนวัตกรรมที่แก้ไขปัญหาภาคการเกษตรเข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะแบบเข้มข้น เป็นระยะเวลา 3 เดือน แสดงความยินดีด้วยครับ

SHARE THIS STORY
SHARE
TWEEET
EMAIL

RELATED STORIES